Ví Dụ Về Thẻ <strong> và Thẻ <em> trong HTML

Hai thẻ <strong><em> được dùng lần lượt để đánh đấu các văn bản in đậm hoặc in nghiêng.

<p>Các thẻ strong và em được dùng để đánh dấu văn bản <strong>in đậm</strong> hoặc <em>in nghiêng</em></p>
[Ví Dụ Về Thẻ <strong> và Thẻ <em> trong HTML](https://www.codehub.vn/doan-ma/Vi-Du-Ve-The-strong-va-The-em-trong-HTML)
Nội dung không được để trống

Đoạn Mã Liên Quan

Output
Loading...