Xuống Dòng và Đường Kẻ Ngang

Trong phần này chúng ta cùng tìm hiểu 2 thẻ tự đóng là <br><hr>.

Thẻ <br> được dùng để xuống dòng mới, ví dụ:

<p>Dùng thẻ br để tạo ra một<br>dòng mới<p>

Chạy

Thẻ <hr> dùng để tạo ra một đường kẻ ngang, ví dụ:

<p>Dùng thẻ br để tạo ra mộtdòng kẻ ngang</p>
<hr>

Chạy

HTML

HTML Cơ Bản

Câu Hỏi
Chưa có câu hỏi nào cho bài hướng dẫn này
Đặt Câu Hỏi
Mời Bạn Bè
Gửi email mời bạn bè
Viết Cùng Tác Giả
Bạn biết về chủ đề này và muốn tham gia viết cùng tác giả?