Hàm addslashes()

Nguyễn Duy

Cú Pháp

Hàm addslashes trong PHP có cú pháp như sau:

addslashes(string $string): string

Ví dụ:

echo addslashes("I'm John");
// Hiển thị: I\'m John

Tham Số

Hàm addslashes có một tham số duy nhất $string có kiểu dữ liệu dạng chuỗi.

Giá Trị Trả Về

Hàm addslashes trả về giá trị là một chuỗi.

Mô Tả Hàm

Hàm addslashes() thêm vào ký tự slash / phía trước các chuỗi đặc biệt. Chuỗi trả về từ hàm này còn được gọi là chuỗi đã được thoát (escaped string).

Các chuỗi đặc biệt gồm có:

 • Dấu nháy đơn (single quote) '.
 • Dấu nháy kép (double quote) ".
 • Dấu chéo ngược - backslash \.
 • Và các giá trị NULL.

Lưu ý: Không nên sử dụng hàm addslashes để thoát giá trị của các chuỗi sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu. Việc này sẽ không đảm bảo chuỗi trả về sẽ an toànkhông giúp tránh được các lỗi về bảo mật SQL injection.

Ví Dụ

Dùng addslashes để thoát ký tự dấu nháy trong chuỗi:

<?php 
$str = addslashes("I'm John");
echo($str); 
?>

Hiển thị:

I\'m John

Dùng addslashes để thoát ký tự dấu nháy trong chuỗi:

<?php 
$str = addslashes("Hello\nWorld!");
echo($str); 
?>

Hiển thị:

Hello
World!

Thêm Phản Hồi

Câu Hỏi Liên Quan

Hướng Dẫn Liên Quan

 • PHP Object Oriented Programming

  Đối với nhiều người lập trình PHP, lập trình hướng đối tượng là một khái niệm mang tính phức tạp, tr...
 • PHP Cơ Bản

  PHP là ngôn ngữ kịch bản chạy trên máy chủ được dùng phổ biến để tạo các ứng dụng web. Được giới thi...
 • Tài Liệu Học PHP

  Tài liệu tổng hợp bao gồm các bài hướng dẫn học lập trình với ngôn ngữ PHP hỗ trợ các phiên bản mới...
 • Lập Trình PHP và MySQL Cơ Bản

  Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu cách sử dụng PHP để: - Kết nối với database MySQL -...
 • Git Cơ Bản

  Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các chức năng cơ bản của Git, phần mềm hàng đầu trong quản...