Hiển thị collection structure trong MongoDB

Mình đang đọc source code của một dự án được xây dựng dựa trên MEAN Stack (MongoDB, Express, AngularJS và Node.js). Code của ứng dụng này đã được phát triển bởi một công ty khác nhưng không có documentation. Hiện tại mình cần hiểu các model dùng để tương tác với tầng DB được cấu trúc như thế nào. Ví dụ như số lượng các field của model và kiểu dữ liệu... Trên source code mình không tìm thấy khúc define các model này.

Có cách nào để view cấu trúc một collection của MongoDB trên database không mọi người?

Được hỏi 7 giờ trước
Bình chọn bởi: Hani Ngoc, Vũ Nhật Linh, Kim Hani, Ngọc Anh, Huyền Moon, Ngọc Nguyễn, Minh Phạm, Tram Anh, Minh Tran

Thêm Trả Lời