wiki
Sticky position là kiểu định vị hiển thị của phần tử HTML giúp chúng hiển thị dính ở một vị trí. <iframe width="100%" hei...
wiki
CMS (viết tắt của Content Management System - Hệ thống quản trị nội dung) là một ứng dụng phần mềm hoặc tập hợp các chương tr...
wiki
HTML Attribute (hay thuộc tính HTML hay cụ thể hơn nữa là thuộc tính phần tử HTML) được sử dụng để bổ sung thông tin cho phần...
Bài viết
Cú Pháp Hàm addslashes trong PHP có cú pháp như sau: addslashes(string $string): string Ví dụ: echo addslashes("I'm John");...
Hướng dẫn
PHP cung cấp hơn 1.000 hàm sẵn có và chúng thực sự giúp cho lập trình viên thực hiện các công việc phức tạp một cách đơn giản...