Bài viết
Trong lập trình có những trường hợp chúng ta muốn chạy một đoạn câu code lặp đi lặp lại nhiều lần. Vòng lặp cho phép chúng ta...
Bài viết
Bài học này và những bài học kế tiếp sẽ hướng dẫn cách sử dụng form Validation. Form Validation Bài học này và các bài học t...
Bài viết
Biến $_GET và $_POST được sử dụng để thu thập dữ liệu từ form. Form PHP - HTML Cơ Bản Ví dụ Trình bày một form HTML cơ bản...