Bài viết
Vòng Lặp for trong PHP Vòng lặp for trong PHP được sử dụng khi chúng ta muốn chạy lặp lại một đoạn code một số lần cho trước...
Bài viết
Vòng Lặp while trong PHP Vòng lặp while trong PHP được dùng để thực thi một đoạn mã lệnh lặp đi lặp lại khi một biểu thức đi...
Bài viết
Câu lệnh switch trong PHP được sử dụng khi trong chương trình chúng ta cần lựa chọn để chạy một đoạn code trong một danh sách...
Bài viết
Mảng Là Gì Mảng là kiểu dữ liệu cho phép chúng ta lưu trữ nhiều giá trị trong nó bao gồm việc lưu trữ giá trị của một hoặc n...
Bài viết
Trong bài học này bạn sẽ làm quen với cú pháp của ngôn ngữ PHP thông qua việc viết một ứng dụng PHP nhỏ có tên là Hello World...
Bài viết
Biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong chương trình và giá trị của biến có thể được thay đối trong khi chạy chươ...