Lưu ý: Bài học này đang ở trạng thái chưa hoàn tất.

Cài Đặt Sails.js

Sails.js có thể được cài đặt như một package của Node.js. Chúng ta sẽ cài đặt Sails.js nhờ sử dụng chương trình Node Package Manager hay npm. Khi cài đặt Node.js thì npm cũng sẽ được cài đặt cùng ngoại trừ các phiên bản quá cũ của Node.js.

Bây giờ trên máy tính bạn hãy mở chương trình cửa sổ dòng lệnh và chạy câu lệnh sau:

$ npm install sails -g

Enter để tiến hành cài đặt. Trong một số trường hợp bạn sẽ cần chạy câu lệnh trên với người dùng root (thêm sudo vào trước câu lệnh) và bạn sẽ được yêu cầu cần nhập password khi sau gõ Enter.

Tuỳ chọn -g ở câu lệnh trên sẽ cài đặt Sails.js trên phạm vi global (hay trên toàn bộ hệ thống) thay vì cài đặt như một mô-đun cục bộ dùng trong dự án.

Sau khi kết thúc việc cài đặt bạn có thể kiểm tra phiên bản Sails.js đang sử dụng nhờ chạy câu lệnh:

sails --version

Thêm Bình Luận