Hướng dẫn xây dựng JSON API với Ember and Rails 5

Nguyễn Đạt

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tạo dựng một JSON API sử dụng Ember và Rails phiên bản 5. API được sử dụng để quản lý một book store.

Phiên bản Ruby sử dụng trong bài viết là 2.2.2 hoặc mới hơn:

$ ruby -v
ruby 2.2.2p95 (2015-04-13 revision 50295) [x86_64-darwin14]

Bài viết cũng sử dụng Bundler phiên bản 1.11.2 để quản lý Ruby gem:

$ bundler -v
Bundler version 1.11.2
Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan