2 Câu Trả Lời

Lê Chương

Khác nhau:

  • Hashtable có cơ chế đồng bộ (synchronized) khi có nhiều luồng (Thread) truy cập tới, còn HashMap thì không
  • Thêm 1 điểm nữa là Hashtable không cho phép trường value chứa giá trị null, còn Hashmap thì có
Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan