Lưu ý: Bài học này đang ở trạng thái chưa hoàn tất.

Biến

Nguyễn Đạt

Lưu trữ dữ liệu để có thể sử dụng lại sau đó là một trong những công việc quan trọng của lập trình. Trong JavaScript bạn có thể thực hiện công việc này nhờ sử dụng biến.

Biến Là Gì

Trong lập trình biến giống như một hộp chứa được sử dụng để lưu trữ dữ liệu có trong chương trình để sau đó khi cần thiết chúng ta có thể dễ dàng lấy dữ liệu này ra sử dụng.

var name = prompt('Tên bạn là gì?');
alert("Xin chào " + name);

Ở ví dụ trên biến name được tạo ra để lưu trữ dữ liệu nhập vào là tên người dùng.

var name = prompt('Tên bạn là gì?');

Sau đó giá trị của biến này được sử dụng để hiển thị hộp thoại có thông báo xin chào.

alert("Xin chào " + name);

Khai Báo Biến

Một biến tồn tại sau khi chúng ta thực hiện việc khai báo. Việc khai báo biến được thực hiện sử dụng từ khoá var và đi sau là tên biến.

var name;

Sử dụng dấu , để phân biệt giữa các biến khi cần khai báo nhiều biến sử dụng một câu lệnh duy nhất.

var firstName, lastName, gender, age;

Tên Biến

Việc đặt tên biến giống như việc chúng ta dán nhãn cho các hộp để phân biệt các hộp khác nhau. Trong JavaScript, tên biến có thể bao gồm:

  • Chữ cái (in hoa hay in thường): a đến z, A đếnZ.
  • Chữ số: 0 đến 9.
  • Các ký tự $ hoặc _.
  • Và tên biến không được bắt đầu bằng chữ số.

Tên biến hợp lệ:

var myName;
var name1;
var $name_2;
var _name3;

Tên biến không hợp lệ:

var 1name;
var 123;

Gán Giá Trị Cho Biến

Để gán giá trị cho biến chúng ta sử dụng dấu =.

var name;
name = "JavaScript";

Giá trị của biến có thể được thay đổi nhiều lần trong chương trình.

var name;
name = "JavaScript";
name = "HTML";
name = "CSS";

Khởi Tạo Biến

Khởi tạo biến là việc khai báo và gán giá trị bạn đầu cho biến trong cùng một câu lệnh.

var name = "JavaScript";

Thêm Phản Hồi