Lưu ý: Bài học này đang ở trạng thái chưa hoàn tất.

Cú Pháp

Đình Anh

Cú pháp JavaScript bao gồm tập hợp các quy luật được các lập trình viên sử dụng để viết mã lệnh chương trình.

Mã Lệnh

Mã lệnh (source code) về bản chất là một dạng văn bản đặc biệt được viết sử dụng các bộ quy tắc của ngôn ngữ lập trình (hay viết theo cú pháp) để máy tính có thể thực thi được.

var a = 2;
var b = 5;
alert(a + b);

Trong JavaScript, mã lệnh được lưu trong một tập tin có phần mở rộng là .js.

Chương Trình JavaScript

Một chương trình JavaScript (hay bất cứ chương trình máy tính nào) bao gồm một hoặc nhiều hướng dẫn và các hướng dẫn này sau đó sẽ được máy tính thực thi (execute).

Trong lập trình các hướng dẫn viết cho máy tính được gọi là các câu lệnh.

alert("Xin chào!");
Chương trình viết bằng JavaScript có thể được thực thi bởi tất cả các phần mềm duyệt web trên máy tính (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari...)

Câu Lệnh

Mỗi một câu lệnh được phân cách bởi dấu ;.

Ví dụ một câu lệnh tính tổng hai số 2 và 5 và gán kết quả cuối vào biến sum như sau:

var sum = 2 + 5;

Hoặc một câu lệnh đơn giản như sau:

2 + 5;

Chú Thích

Khi muốn giải thích cho một hoặc nhiều câu lệnh trong chương trình chúng ta sử dụng chú thích (comment). Các chú thích được đặt sau dấu // hoặc bên trong cặp dấu /* */

Chú thích đơn giản dài một dòng:

2 + 5; // tính tổng của 2 và 5

Chú thích nhiều dòng:

/* tính tổng của 2 và 5
sau đó thông báo kết quả cuối cùng */

alert(2 + 5);

Một số trường hợp chúng ta cũng sử dụng chú thích để vô hiệu hoá (tạm thời) một dòng lệnh thay vì xoá hoàn toàn:

// alert(2 + 5);

Thêm Phản Hồi