Hàm

Hàm là một đoạn mã lệnh được sử dụng để thực hiện một tác vụ cụ thể và tác vụ này có thể được lặp lại nhiều lần một cách dễ dàng.

Định Nghĩa Hàm

Để định nghĩa một hàm chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

function tên_hàm () {
    mã lệnh bên trong hàm
}

Ví dụ sau khai báo một hàm với tên hàm là greet:

function greet () {
    console.log("Chào bạn");
}

Sau khi khai báo hàm thì để thực thi đoạn mã lệnh bên trong hàm chúng ta cần thực hiện việc gọi hàm.

Gọi Hàm

Việc gọi hàm được tiến hành khác đơn giản, trong JavaScript chúng ta cần thêm cặp dấu () sau tên hàm đã được định nghĩa trước đó.

greet();

Bạn có thể gọi hàm nhiều lần trong chương trình:

greet();
greet();
greet();

Tham Số

Tham số được sử dụng để truyền dữ liệu vào đoạn mã bên trong hàm.

function greet(name) {
    console.log("Chào " + name);
}

Ở ví dụ trên khi định nghĩa hàm greet chúng ta sử dụng tham số name để truyền dữ liệu vào bên trong hàm.

Số lượng đối số là không giới hạn:

function greet(title, name) {
    console.log("Chào " + title + ". " + name);
}

Đối Số

Đối số là dữ liệu thực tế truyền vào bên trong hàm khi hàm được gọi. Với hàm greet được định nghĩa với một tham số là name như ở ví dụ trước chúng ta có thể truyền đối số khi gọi hàm như sau:

greet("JavaScript");

Ở ví dụ trên chuỗi JavaScript được sử dụng là đối số để truyền dữ liệu vào hàm.

Trường hợp hàm greet được định nghĩa với hai tham số là titlename:

greet("Mr.", "JavaScript");

Đối Số Mặc Định

Khi định nghĩa hàm bạn có thể gán giá giá trị mặc định cho đối số khi hàm được gọi.

function greet(name = "JavaScript") {
    console.log(name);
}

Ở ví dụ trên chuỗi JavaScript được sử dụng làm đối số mặc định truyền vào cho tham số name khi hàm được gọi. Do đó khi hàm greet được gọi mà không có đối số truyền vào như sau:

greet();

Thì giá trị mặc định JavaScript sẽ được sử dụng.

Thêm Bình Luận: