Thêm Mã JavaScript

Tương tự như CSS, mã JavaScript có thể được thêm vào trang HTML theo ba cách:

  • Inline
  • Internal
  • External

Inline

Với cách này mã JavaScript được thêm vào thẻ mở của phần tử HTML.

<button onclick="alert('Xin chào!')">Click me</button>

Internal

Với cách này mã JavaScript sẽ được nhúng vào trang sử dụng thẻ <script> như sau:

<script>
    alert("Xin chào!");
</script>

External

Với cách này mã JavaScript sẽ được thêm vào trang thông qua việc sử dụng thẻ <script> để dẫn chiếu tới một tập tin chứa mã lệnh JavaScript.

<script src="script.js"></script>
Thêm Bình Luận: