Thêm Mã JavaScript

Tương tự như CSS, mã JavaScript có thể được thêm vào trang HTML theo ba cách:

  • Inline
  • Internal
  • External

Inline

Với cách này mã JavaScript được thêm vào thẻ mở của phần tử HTML.

<button onclick="alert('Xin chào!')">Click me</button>

Internal

Với cách này mã JavaScript sẽ được nhúng vào trang sử dụng thẻ <script> như sau:

<script>
    alert("Xin chào!");
</script>

External

Với cách này mã JavaScript sẽ được thêm vào trang thông qua việc sử dụng thẻ <script> để dẫn chiếu tới một tập tin chứa mã lệnh JavaScript.

<script src="script.js"></script>

JavaScript Cho Người Mới Bắt Đầu

Câu Hỏi
Chưa có câu hỏi nào cho bài hướng dẫn này
Đặt Câu Hỏi
Mời Bạn Bè
Gửi email mời bạn bè
Viết Cùng Tác Giả
Bạn biết về chủ đề này và muốn tham gia viết cùng tác giả?