Sử Dụng Biến Trong Javascript

Nam Nguyễn

Biến được sử dụng để lưu trữ một (hoặc một vài) giá trị nào đó. Giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình chạy mã lệnh.

Khai Báo Biến

Để khai báo biến trong Javascript, chúng ta sử dụng từ khoá var sau đó là khoảng trống và tên biến. Ví dụ:

var year;

Hoặc bạn cũng có thể gán giá trị cho biến tại thời điểm khai báo:

var year = 2016;

Để hiển thị giá trị của biến (hay bất kỳ giá trị nào khác) chúng ta sử dụng hàm document.write(). Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về hàm ở phần cuối của bài học.

var year = 2016;
document.write(year);

Đặt Tên Biến

Để đặt tên biến trong Javascript bạn có thể sử dụng các chữ cái in hoa và in thường các chữ số và dấu gạch dưới (_) và dấu $. Javascript có sự phân biệt giữa tên biết viết thường và tên biến viết hoa. Ví dụ hai biến với tên như sau sẽ được hiểu là hai biến khác nhau:

var year = 2016;
var Year = 2015;

Bạn cũng chú ý không để chữ số ở đầu khi đặt tên biến vì Javascript không cho phép chúng ta làm điều này. Ví dụ đặt tên biến như sau sẽ không được coi là hợp lệ và Javascript sẽ báo lỗi:

var 1year;

Tuy nhiên tên biến sau sẽ được coi là hợp lệ:

var year1;

Thêm Phản Hồi

Câu Hỏi Liên Quan

Hướng Dẫn Liên Quan