Break và Continue

Hoàng Tùng

breakcontinue được sử dụng trong vòng lặp để kết thúc (với break) và bỏ qua một vòng lặp (với continue). Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn:

for (i = 0; i < 10; i++) {
  if (i === 3) {
    continue;
  }
  console.log("i có giá trị: " + i);
}

Vòng lặp trên sẽ được thực thi cho các giá trị của i từ 0 tới 9 nhưng bỏ qua khi i bằng 3.

Ngược lại trong ví dụ dưới đây sử dụng break:

for (i = 0; i < 10; i++) {
  if (i == 3) {
    break;
  }
  console.log("Số có giá trị: " + i);
}

Vòng lặp trên sẽ chỉ chạy với biến i nhận các giá trị là 0, 1 và 2. Khi i bằng 3, vòng lặp sẽ bị chấm dứt.

Thêm Phản Hồi

Câu Hỏi Liên Quan

Hướng Dẫn Liên Quan

 • JavaScript Object Oriented

  Lập trình hướng đối tượng là một phương pháp lập trình phổ biến hiện nay. Trong khoá học JavaScript...
 • AngularJS Cơ Bản

  AngularJS là một khung làm việc JavaScript phổ biến để tạo ra các ứng dụng 1 trang single page appli...
 • jQuery Cơ Bản

  Trong khóa học này bạn sẽ được tìm hiểu cách sử dụng thư viện jQuery một thư viện mã nguồn mở viết b...
 • Học AJAX

  Trong khoá học này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng AJAX, cách thay đổi nội dung của trang web m...