JavaScript Date Object

Ngôn ngữ JavaScript cung cấp sẵn đối tượng Date giúp cho cho lập trình viên có thể dễ dàng làm việc với kiều dữ liệu ngày giờ (bao gồm cả tháng năm). Bài hướng dẫn này sẽ giới thiệu về đối tượng Date, cách sử dụng các phương thức (method) hữu ích của đối tượng Date trong JavaScript.

Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách:

  • Định dạng ngày tháng và thời gian trong JavaScript theo các format khác nhau
  • Lấy ra thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây... từ dữ liệu cho trước
  • Tìm hiểu về Unix Timestamp và tại sao cần sử dụng nó
  • Đo khoảng cách từ thời gian cho trước so với mốc Unix Timestamp dự trên đơn vị millisecond (phần nghìn giây)

Các bài học đều có kèm theo code ví dụ minh hoạ sinh động để người học dễ dàng nắm vững kiến thức.

Để có thể hiểu được nội dung của bài hướng dẫn thì yêu cầu bạn cần nắm vững cơ bản về ngôn ngữ JavaScript cũng như cách sử dụng JavaScript theo kiểu lập trình hướng đối tượng. Nếu như bạn chưa nắm vững hoặc cần ôn lại các kiến thức trên thì bạn có thể tham khảo khoá JavaScript cơ bảnJavaScript OOP cùng trên CodeHub.vn.

Danh Sách Bài Học

Date Object

Hàm Tạo Dựng Date

Các đối tượng Date trong JavaScript được sử dụng để giúp lập trình viên làm việc hiệu quả với ngày giờ. Các đối tượng ...

Hàm Date()

Ngoài được sử dụng như một hàm xây dựng (hay constructor function) để tạo đối tượng mới thì hàm Date trong JavaScript còn được sử dụng...

getDate() Method

Phương Thức getDate()

Phương thức (hay method) getDate() trả về giá trị của ngày trong tháng của đối tượng JavaScript được tạo từ ...

getDay() Method

getDay() Method

Method getDay() trả về thứ tự của ngày trong tuần của đối tượng JavaScript được tạo ra từ Date object tương ứng.

Cú ...

getMonth() Method

getMonth() Method

Method getMonth() trả về giá trị của tháng trong năm của đối tượng Date tương ứng đang sử dụng, các tháng được đánh số từ 0 tới ...

getFullYear() Method

Phương Thức getFullYear()

Phương thức (hay method) getFullYear() trả về giá trị của năm của đối tượng JavaScript được tạo ra từ Dat...

Tài Liệu Miễn Phí

$0 đồng
  • Học miễn phí
  • Tải về source code
  • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học