JavaScript Object Oriented

Lập trình hướng đối tượng là một phương pháp lập trình phổ biến hiện nay. Trong khoá học JavaScript Object Oriented Programming sẽ giới thiệu tới các bạn về các tính năng hướng đối tượng trong JavaScript. Bạn sẽ được tìm hiểu về đối tượng (object) cách tạo đối tượng sử dụng hàm constructor và prototype.

Danh Sách Bài Học

Prototype

JavaScript là một ngôn ngữ kiểu prototype (mẫu), sau khi định nghĩa các phương thức và thuộc tính ban đầu cho đối tượng sử dụng hàm constructor chúng ta có thể sử dụ...

Hàm Constructor

Ở bài học trước bạn đã được tìm hiểu cách tạo đối tượng sử dụng cặp dấu ngoặc { }. Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử d...

Đối Tượng

Đối Tượng Là Gì

Đối tượng trong lập trình OOP được đặc trưng bởi các thuộc tính (biến của đối tượng) và phương thức (hàm của đối tượng). Thuộc tính dùng để l...

Tài Liệu Miễn Phí

$0 đồng
  • Học miễn phí
  • Tải về source code
  • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học