Đối Tượng

Đối Tượng Là Gì

Đối tượng trong lập trình OOP được đặc trưng bởi các thuộc tính (biến của đối tượng) và phương thức (hàm của đối tượng). Thuộc tính dùng để lưu trữ dữ liệu của đối tượng và thuộc tính dùng để tạo ra các hành động cho đối tượng.

Tạo Đối Tượng

Để tạo đối tượng trong JavaScript bạn có thể dùng một trong các cách sau:

Sử Dụng Object Literal

Object literal là cách tạo đối tượng sử dụng danh sách các cặp tên khoá và giá trị khoá (key và key-value) được đặt trong cặp dấu ngoặc { }.

var peter = {
  name: "Peter",
  age: 24,
};

Sử dụng Đối Tượng Object

Bạn có thể sử dụng từ khoá new để tạo đối tượng mới từ đối tượng Object được cung cấp sẵn trong JavaScript.

var peter = new Object();
peter.name = "Peter";
peter.age = 24;
Đối tượng Object là đối tượng cha mà tất cả các đối tượng khác trong JavaScript đều kế thừa từ đối tượng Object này.

Sử Dụng Hàm Constructor

Sử dụng hàm constructor để tạo đối tượng là một cách phổ biến trong JavaScript. Với cách làm này tương tự như cách sử dụng đối tượng Object tuy nhiên chúng ta sẽ định nghĩa một hàm constructor để thay cho đối tượng Object.

function Person (name, age) {
  this.name = name;
  this.age = age;
}

var peter = new Person("Peter", 24);

Ở trên sử dụng hàm constructor Person chúng ta có thể tạo ra đối tượng peter với các thuộc tính là nameage.

Thuộc Tính

Thuộc tính được dùng để lưu trữ các thông tin (dữ liệu) về đối tượng. Thuộc tính giống như biến nhưng nó được giới hạn trong phạm vi của một đối tượng nhất định.

var peter = {
  name: "Peter",
  age: 24,
};

Ở ví dụ trên chúng ta có đối tượng person có các thuộc tính là nameage.

Trong JavaScript để truy cập giá trị của thuộc tính chúng ta sử dụng dấu ..

peter.firstName;
peter.lastName;

Phương Thức

Phương thức được dùng để tạo các hành động cho đối tượng.

var peter = {
  name: "Peter",
  greet: function () {
    alert("Xin chào, tên tôi là " + this.name);
  }
};

Ở trên đối tượng peter có phương thức greet() dùng để hiển thị hộp popup với dòng chữ Xin Chào, tên tôi là ....

Tương tự như thuộc tính chúng ta cũng sử dụng dấu . để gọi phương thức của đối tượng.

peter.greet();

Đối Tượng Có Sẵn Trong JavaScript

JavaScript cung cấp rất nhiều đối tượng có sẵn (built-in object) cho chúng ta.

Math

Đối tượng Math được cung cấp sẵn bởi JavaScript và thường được sử dụng để hỗ các phép toán liên quan.

Để tạo một số ngẫu nhiên bạn sử dụng phương thức random() trong Math.

Math.random(); // tạo một số ngẫu nhiên

Hoặc phương thức min() để tìm giá trị nhỏ nhất trong một danh sách các giá trị cho trước.

Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200);
Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200); 

Date

Đối tượng Date được cung cấp sẵn trong JavaScript và thường được sử dụng để xử lý các tác vụ liên quan tới ngày tháng.

var today = new Date();
document.getElementById("date").innerHTML = today;

Tất cả các đối tượng trong JavaScript đều được thừa kế từ đối tượng Object trong JavaScript.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan