JavaScript: Xóa toàn bộ phần tử con có trong phần tử cha

Trên trang HTML em có đoạn code như sau:

<div id="parent">
    <h2>...</h2>
    <p>...</p>
    <p>...</p>
</div>

Bây giờ em muốn dùng JavaScript để xóa toàn bộ các phần tử con của phần tử bao ngoài <div> thì phải làm như thế nào?

Hói 11 tháng trước

Để xoá toàn bộ phần tử con của một phần tử:

var parentEle = document.getElementById("parent");

for (childEl in parentEle.children) {
  parentEl.removeChild(childEl);
}

Hoặc nếu sử dụng jQuery:

$("#parent").children().remove();

Nếu bạn muốn xoá toàn bộ phần tử con, các text node (là chuỗi các ký tự bên trong phần tử mà không được chứa trong thẻ khác và các chú thích HTML thì bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

document.getElementById("parent").innerHTML = "";

Nếu sử dụng jQuery:

$("parent").html("");
Trả lời 3 ngày trước

Viết Trả Lời: