JavaScript chọn phần tử dựa trên class

Để lựa chọn phần tử dựa trên giá trị ID thì mình có thể dùng:

document.getElementByID('test_id');

Có cách nào để chọn ra các phần tử dựa trên giá trị của lớp class cho trước không vậy mọi người?

Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Đình Anh, Vũ Hiển, Hữu Hạnh, Khuê Vũ, Bảo Davis, Phạm Huy, Hana Pham, Duc Nguyen, Nam Nguyễn, Thu Hang, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Duy Tuấn

Chọn theo class:

document.getElementsByClassName("my-class") => node list

Chọn 1 thẻ theo điều kiện (class)

document.querySelector(".my-class") => element

Chọn nhiều thẻ theo điều kiện (class)

document.querySelectorAll(".my-class") => node list

Bạn có thể dụng thư viện như jQuery để select nhanh hơn

$(".my-class")

Trả lời 1 năm trước

Thêm Trả Lời