JavaScript: convert giá trị về boolean

Dear all,

Mình có một biết isAdmin trong JavaScript được lấy từ giá trị trả về từ config trên admin Joomla như sau:

<script>
var isAdmin = "<?= JComponentHelper::getParams('com_users')->get('isAdmin'); ?>";
</script>

Giá trị này có thể là một trong các giá trị 0 hoặc 1 (dạng số), "0" hoặc "1" (dạng chuỗi), "true" hoặc "false" (dạng chuỗi). Hoặc có thể là format khác dạng Boolean trả về từ PHP.

Bây giờ mình muốn chuyển giá trị của biến isAdmin này về kiểu Boolean trong JavaScript thì có các nào đơn giản để làm không?

Được hỏi 7 tháng trước
Bình chọn bởi: Nguyễn Tuấn, Vũ Linh, Phuong Jenny, Thu Thủy, Lê Bình, Ánh Linh, Quỳnh Anh, Hoàng Giang, Hoàng Tùng, Bảo Davis, Linh Vũ, Hoan Capy, Ngọc Nguyễn, Quang Nguyen, Vũ Hiển, Bin Phan, Minh Tran, Vũ Tân, Yanell Bự, Kim Hani, Lê Trang, Huyền Cool, Vân Trần, Khuê Kana, Hoàng Giang, Nguyễn Đạt, Hang Pham, Trần Hoan, Thuận Võ
1 Câu Trả Lời

Để chuyển sang dạng Boolean đầu tiên bạn cần chuyển tất cả giá trị nhận được sang dạng String (x.toString() hoặc String(x)) hoặc Number nếu có thể. Sau đó dùng hàm Boolean(x) để đổi.


toBool = function(x){
  return Boolean(Number(x) !== 'NaN' ? Number(x) : String(x));
}

var x = toBool("0"); // false
Trả lời 6 tháng trước

Thêm Trả Lời