Joomla LDAP authentication plugin không hoạt động

Hi các bác,

Trong phần backend của Joomla em đã thực hiện việc enable LDAP authentication plugin và sau đó cài đặt địa chỉ host, user và pass đăng nhập vào LDAP server (các thông tin này em đều đã kiểm tra rất kỹ nên không thể sai) tuy nhiên khi chạy thì không lấy được thông tin nào từ LDAP server, Em vào PHP cũng không báo lỗi nào.

Sau đó em có vào code của plugin để kiểm tra và thêm 2 dòng echo để debug dưới đây:


        if (!$ldap->connect())
    {
      echo "Không connect được"; die();
      $response->status = JAuthentication::STATUS_FAILURE;
      $response->error_message = JText::_('JGLOBAL_AUTH_NO_CONNECT');

      return;
    }
      echo "Connect được"; die();

Nhưng khi chạy thì không thấy dòng debug nào hiển thị.

Các bác biết em thiếu ở khúc nào không chỉ em với?

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

1 Câu Trả Lời

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan