2 Câu Trả Lời

Ngoc Ho

Đoạn code đơn giản nhất là thế này nhé bác

<?php
$servername = "localhost";
$database = "database_name";
$username = "username ";
$password = "password ";
// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $database);
// Check connection
if (!$conn) {
die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
echo "Connected successfully";
mysqli_close($conn);
?>

Nguyễn Đạt 02 August 2019

Code cần cho thêm cái format của Markdown nhé bạn

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan