1 Câu Trả Lời

Phan Quang Phan Quang

Về độ chính xác:

float flt = 1F/3;
double dbl = 1D/3;
decimal dcm = 1M/3;
Console.WriteLine("float: {0} double: {1} decimal: {2}", flt, dbl, dcm);

Kết quả:

float: 0.3333333 
double: 0.333333333333333 
decimal: 0.3333333333333333333333333333

Về phạm vi giá trị

float:  -3.402823e38     -> 3.402823e38
double:  -1.79769313486232e308 -> 1.79769313486232e308
decimal: ±1.0 × 10e−28     -> ±7.9 × 10e28

Về tốc độ xử lý (nhanh hơn đứng trước)

float > double > decimal

Về ứng dụng:

 • float/double được sử dụng trong các phép tính toán số thực thông thường
 • decimal được sử dụng để tính toán các ứng dụng tiền tệ (vì độ chính xác cao và phạm vi giá trị lớn)
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan