Kiểm tra URL là hợp lệ hay không trong PHP

Mọi người cho em hỏi trong PHP thì làm sao để kiểm tra một địa chỉ URL là hợp lệ (valid)?

Em cảm ơn!

Được hỏi 1 tháng trước
Bình chọn bởi: Nguyễn Duy Tuấn, Kim Hani, Hữu Hạnh, Tân Lê, Duan Le, Khuê Kana, Vũ Nhật Linh, Hoàng Tùng, Đức Nam, Quang Nguyen, Lê Huyền Trang, Trung Quân, Hana Pham, Uni Moon, Nguyen Lam, Đinh Quang Huy, Hoàng Giang, Diệu Yến, Hằng Đỗ, Ngô Thanh Hải, Đức Tuấn

Dùng hàm filter_var() trong PHP sử dụng filter là FILTER_VALIDATE_URL nhé bạn:

filter_var($urlToCheck, FILTER_VALIDATE_URL)

Ví dụ:

<?php
$myUrl = "https://www.codehub.vn";

if (filter_var($myUrl, FILTER_VALIDATE_URL)) {
    echo "Địa chỉ URL là hợp lệ";
} else {
    echo "Địa chỉ không hợp lệ";
}
?>
Trả lời 3 ngày trước

Thêm Trả Lời