Lưu ý: Bài học này đang ở trạng thái chưa hoàn tất.

Cấu Trúc Điều Khiển

Nguyễn Duy

Trong lập trình cấu trúc điều khiển được dùng để kiếm soát luồng chạy của chương trình. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các cấu trúc điều khiển if, if...else, if..elseifswitch.

Câu Lệnh if

Câu lệnh if được dùng để thực thi một số mã lệnh nếu như một điều kiện cho trước là đùng. Cấu trúc của nó như sau:

if (biểu thức điều kiện) {
  mã lệnh thực thi nếu biểu thức điều kiện đúng
}

Ví dụ:

$score = 9;

if ($score > 8) {
  echo 'Điểm của bạn trên 8';
}

File: if.php

Câu Lệnh if..else

Câu lệnh if..else được dùng khi bạn muốn thực thi một số mã lệnh nếu như một điều kiện cho trước là đúng ngược lại chương trình sẽ thực thi một số câu lệnh khác. Nó có cấu trúc như sau:

if (biều thức điều kiện) {
  mã lệnh thực thi nếu biểu thức điều kiện đúng
} else {
  mã lệnh thực thi nếu biểu thức điều kiện KHÔNG đúng
}

Ví dụ:

$score = 7;

if ($score > 8) {
  echo 'Điểm của bạn trên 8';
} else {
  echo 'Điểm của bạn dưới 8';
}

Câu Lệnh if...elseif

Sử dụng câu lệnh này khi chúng ta có hơn 1 điều kiện để kiểm tra. Nó có cấu trúc như sau:

if (biều thức điều kiện thứ #1) {
  mã lệnh thực thi nếu biểu thức điều kiện thứ #1 đúng
} elseif (biều thức điều kiện thứ #2) {
  mã lệnh thực thi nếu biểu thức điều kiện thứ #1 KHÔNG đúng
  VÀ biểu thức điều kiện thứ #2 đúng
} else {
  mã lệnh thực thi nếu cả 2 biểu thức điều kiện thứ KHÔNG đúng
}

Ví dụ:

$score = 7;

if ($score > 8) {
  echo 'Xếp loại giỏi';
} elseif ($score > 6) {
  echo 'Xếp loại khá';
} else {
  echo 'Xếp loại yếu';
}

File: if_elseif.php

Thêm Phản Hồi