Lưu ý: Bài học này đang ở trạng thái chưa hoàn tất.

Hàm

Hàm là một nhóm gồm nhiều các câu lệnh có liên quan tới nhau dùng để thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Hàm được sử dụng để tránh việc phải viết lặp lại các đoạn code thực hiện cùng một nhiệm vụ. Cùng xem ví dụ sau đây về một hàm cơ bản dùng để hiển thị một lời chào:

function greet($name) {
  echo "Hello ".$name;
}
greet("Batman");
greet("Superman");

File: greet.php

Với ví dụ trên chúng ta có hàm greet hàm này được khai báo sử dụng từ khóa function. Ngoài ra khi khai báo hàm này chúng ta có một tham số (parameter) là $name, bên trong hàm có một câu lệnh echo duy nhất. Tuy nhiên việc bạn muốn sử dụng bao nhiêu câu lệnh trong hàm là tùy ý.

Sau khi khai báo xong, chúng ta thực hiện việc gọi hàm 2 lần với các đối số truyền vào (argument) là BatmanSuperman. Việc truyền vào đối số trong trường hợp này là bắt buộc.

Bạn cũng có thể thấy sự tiện dụng ở đây chính là khả năng có thể sử dụng lại hàm nhiều lần với ít mã lệnh phải viết hơn. Có thể bạn chưa hẳn đồng ý với ví dụ trên tuy nhiên với một hàm như phía dưới đây bạn sẽ thấy việc sử dụng hàm trở nên tiện dụng như thế nào:

function greet($name, $age, $job) {
  echo "Xin chào $name ".
   "bạn năm nay $age tuổi ".
   "hiện tại đang làm $job";
}

Rõ ràng nếu bạn phải viết mã lệnh thực hiện việc chào đối với 100 người thì sử dụng hàm sẽ tiện hơn rất nhiều thay vì phải viết 100 câu lệnh echo.

Đối Số Mặc Định

Khi khai báo hàm có tham số chúng ta cũng có thể gán sẵn giá trị mặc định đối số truyền vào. Ví dụ:

function greet($name = "bạn") {
  echo "Chào ".$name;
}

File: default_argument.php

Với hàm được khai báo như trên bạn có thể gọi hàm mà không cần truyền đối số, lúc này giá trị mặc định khi khai báo sẽ được sử dụng.

greet(); // Chào bạn

Giá Trị Trả Về

Các hàm như thực hiện một phép toán nào đó dựa trên các tham số đầu vào thường cần trả về một giá trị cuối cùng khi gọi hàm. Ví dụ một hàm thực việc việc cộng 2 số với nhau cần trả về giá trị là tổng 2 số này. Để trả về một giá trị trong hàm chúng ta sử dụng từ khóa return như trong ví dụ dưới đây:

function sum($a, $b) {
  return $a + $b;
}
$total = sum(2, 3);
echo $total;
// Hoặc ngắn gọn hơn
echo sum(2, 3);

File: return_value.php

Thêm Bình Luận