Vòng Lặp While

Vòng lặp while được sử dụng nếu bạn muốn chạy lặp đi lặp lại một đoạn mã khi một điều kiện cho trước trả về giá trị là true. Cú pháp vòng lặp for có dạng như sau:

while (biểu thức điều kiện) {
    đoạn mã sẽ được thực thi
}

Ví dụ:

<?php 
$x = 1; 

while($x <= 5) {
    echo "Biến x có giá trị là: $x <br>";
    $x++;
} 
?>

Lập Trình PHP...

Câu Hỏi
Mời Bạn Bè
Gửi email mời bạn bè
Viết Cùng Tác Giả
Bạn biết về chủ đề này và muốn tham gia viết cùng tác giả?
PHP