Leaderboard ads banner

Laravel Route [RemindersController@postRemind] not defined [Fixed]

Hi mọi người em đang làm theo một hướng dẫn tạo trang phục hồi mật khẩu sử dụng Laravel 4 nhưng gặp phải lỗi này:

Route [RemindersController@postRemind] not defined

Mò trong source để debug lỗi thì phát hiện ra đoan code gây ra lỗi là nằm ở dòng này ở tầng View:

<a href="{{action('RemindersController@getRemind')}}" title="Quên Mật Khẩu">Quên Mật Khẩu?</a>

Nếu xoá đi thì hết lỗi hoặc em cũng tìm cách fix tạm là chuyển sang sử dụng hard code URL như sau:

<a class="active pull-right" href="/password/remind/')}}">{{trans('labels.forgot_password')}}</a>

Vấn đề là em vẫn không tìm ra được nguyên nhân tại sao khi sử dụng function action() lại bị lỗi như trên và có cách nào để fix lỗi trên mà không cần phải hard code link như cách em đang làm không ạ?

1 Câu Trả Lời

Minh Phạm Minh Phạm

Nếu bạn đọc thông báo lỗi trên thì đã thấy Laravel nói quá rõ là route này chưa được định nghĩa rồi, bạn thêm dòng này vào route.php:

Route::controller('password', 'RemindersController');

Chúc thành công!

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan