Laravel: error in exception handler

Vũ Linh

Trên localhost sau khi mình cài Laravel sử dụng composer và chạy thì gặp phải lỗi sau:

Laravel: error in exception handler

Xem trong error log và access log trong Apache thì không thấy có dòng thông báo error nào được thêm vào. Xem trong error log của PHP cũng không thấy có thay đổi nào. Ai biết cách fix lỗi trên chỉ mình với?

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

1 Câu Trả Lời

Đình Anh

Thay đổi quyền cho thư mục storage để Apache web server có quyền viết file log:

sudo chmod -R 777 app/storage

Truy cập lại trang để xem lỗi trên khắc phục được hay chưa, nếu vẫn còn lỗi thì kiểm tra nội dung trong file log.

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời