Lấy giá trị của hash từ URL trong asp.net

Mọi người cho em hỏi trong asp.net cách lấy ra giá trị của hash (phần nằm sau ký tự #) trong url thì phải làm thế nào?

Ví dụ như với url là http://test.com/posts/1#gioi-thieu thì giá trị của hash lấy ra sẽ là gioi-thieu.

Trong JavaScript em biết có thể dùng:

windows.location.hash

Nhưng hiện tại em cần xử lý trên server.

Hoàng Duy Hoàng Duy

Bạn thử dùng thư viện UriBuilder xem mình thấy khá ok

1 Câu Trả Lời

Phan Quang Phan Quang

Cách đơn giản nhất là lấy index của #, sau đó sub string ra.

Cách khác:

var hash = (new Uri("url")).Fragment;
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan