Lấy phần mở rộng của tập tin được upload lên server trong PHP

Khuê Vũ

Trên trang HTML mình có một form như sau:

<form method="POST" action="upload.php" enctype="multipart/form-data">
  <p>
    <label>Chọn ảnh:<label>
    <input name="image" type="file">
  </p>
  <button>Gửi</button>
</form>

Sau khi người dùng chọn tập tin và upload lên server để upload.php xử lý thì làm cách nào để có thể lấy ra phần mở rộng của tập tin?

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

2 Câu Trả Lời

Minh Phạm

Để lấy ra phần mở rộng của tập tin bạn có thể sử dụng hàm pathinfo() trong PHP.

Cụ thể với ví dụ trên của thì bạn có thể sử dụng đoạn mã như sau:

$filePath = $_FILES['image']['name'];
echo pathinfo($filePath, PATHINFO_EXTENSION);
Thêm bình luận
Huỷ
Linh Nguyễn

Ngoài sử dụng hàm pathinfo() thì bạn cũng có thể sử dụng đoạn mã như sau:

$path = $_FILES['image']['name'];
$arr= explode(".", $path);
return end($arr);
Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan