Leaderboard ads banner

1 Câu Trả Lời

Đình Anh Đình Anh

Cách thông dụng nhất để kiểm tra trạng thái hoạt động của MySQL server đó là sử dụng startup script.

Nếu server của bạn sử dụng hệ điều hành thuộc một trong các bản phân phối của Debian (như Ubuntu) thì bạn có thể dùng câu lệnh sau:

$ sudo service mysql status

Hoặc tương tự:

$ sudo /etc/init.d/mysql status

Trượng hợp server chạy hệ điều hành là bản phân phối của Redhat thì bạn cần chạy câu lệnh sau:

$ sudo service mysqld status

Ở trên bạn lưu ý mysqld thay vì mysql.

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh tương đương với câu lệnh trên như sau:

$ sudo /etc/init.d/mysqld status
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan