Lỗi "413 request entity too large" của Nginx

Hi anh chị em,

Mình có 1 case tình huống, là ứng dụng PHP của mình, mình upload file nặng tầm 12MB lên web. Nhưng vừa ấn upload là dính ngay lỗi website '413 Request entity too large' Nginx. Hiện mình xài VPS , Nginx làm web server.

Khong biết có anh chị nào từng bị tình huống này chưa thì giúp đỡ mình hướng xử lý ạ.

Em cám ơn.

Bình Luận (2)

Bạn mở file cấu hình NginX (thường nằm ở địa chỉ /etc/nginx/nginx.conf) và thêm dòng lệnh sau:

client_max_body_size 2M;

Thay 2M ở dòng trên bằng dung lượng tối đa cho phép upload mà bạn muốn áp dụng.

Lưu thay đổi rồi sau đó khởi động lại NginX:

$ sudo service nginx restart

Nếu dùng PHP làm ngôn ngữ làm app backend thì bạn cũng cần thiết lập thêm cho 2 thông số upload_max_filesizepost_max_size.

Tham khảo thêm chi tiết Cách Fix Lỗi 413 Request Entity Too Large Error Trong NginX để thêm thiết lập này.

Trả lời 7 tháng trước

Hi bạn,

Lỗi này đơn giản là do phía Web Server bạn config chưa phù hợp với nhu cầu hoạt động upload file lên. Để fix lỗi 413 request entitiy too large trên Nginx, bạn cần tăng giá trị cấu hình 'client_max_body_size' lên trên mức dung lượng file tập tin bạn cần upload. Giá trị này quy định kích thước tối đa 1 gói tin được phép gửi lên web server.

Trả lời 7 tháng trước
Thêm Bình Luận: