Lỗi: ERROR: While executing gem ... (Encoding::ConverterNotFoundError) khi cài đặt Rails trên Windows

1 Câu Trả Lời

Bạn cần đổi code page cho Command Prompt. Mở Command Prompt và sau đó chạy câu lệnh sau:

C:\> chcp 850

Sau đó thực hiện lại việc cài đặt.

Bạn cũng có thể tham khảo bài viết Fix lỗi cài đặt Ruby Gem trên Windows để biết thêm chi tiết.

Trả lời 3 ngày trước