16

Lỗi The user limit on the total number of inotify watches was reached khi chạy "react-native init"

Em dùng react-native init để tạo một ứng dụng hello world như sau:

$ react-native init hello
cd hello
npm start

Nhưng khi chạy thì gặp phải lỗi sau:

ERROR  A non-recoverable condition has triggered.  Watchman needs your help!
The triggering condition was at timestamp=1467072183: inotify-add-watch(/var/www/hello_react/node_modules/react-native/...) -> The user limit on the total number of inotify watches was reached; increase the fs.inotify.max_user_watches sysctl
All requests will continue to fail with this message until you resolve

Bác nào biết cách fix lỗi này chỉ giúp em với ạ.

1 Câu Trả Lời
21

Bạn cần tăng số lượng watcher lên:

$ sudo sysctl -n -w fs.inotify.max_user_watches=XXX

Hoặc:

$ echo XXX | sudo tee /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches

Thay XXX bằng số lượng watcher muốn tăng lên ví dụ như 16384.

Chi tiết xem tại bài viết Fix Lỗi The user limit on the total number of inotify watches was reached

Trả lời cách đây 1 tháng

Trả Lời Cho Câu Hỏi