Lỗi The user limit on the total number of inotify watches was reached khi chạy "react-native init"

Đăng Duy

Em dùng react-native init để tạo một ứng dụng hello world như sau:

$ react-native init hello
cd hello
npm start

Nhưng khi chạy thì gặp phải lỗi sau:

ERROR  A non-recoverable condition has triggered.  Watchman needs your help!
The triggering condition was at timestamp=1467072183: inotify-add-watch(/var/www/hello_react/node_modules/react-native/...) -> The user limit on the total number of inotify watches was reached; increase the fs.inotify.max_user_watches sysctl
All requests will continue to fail with this message until you resolve

Bác nào biết cách fix lỗi này chỉ giúp em với ạ.

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

1 Câu Trả Lời

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan