Lỗi configuration option "php_ini" is not set to php.ini location

Sau khi cài đặt xdebug trên Ubuntu sử dụng PECL như trong hướng dẫn thì mình gặp phải lỗi:

configuration option "php_ini" is not set to php.ini location

Và sau đó thử kiểm tra lại sử dụng hàm phpinfo():

<?php
 phpinfo();
?>

Thì không thấy có kết quả nào trả về cho Xdebug. Làm sao để khắc phục lỗi này?

Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Đức Tuấn, Bin Phan, Torrest Vũ, Trần Hoan, Hiệp Bùi, Vũ Văn Tuấn, Duan Le, Thu Hang, Linh Nguyễn, Lê Huyền Trang, Khoi Tran, Huyền SuBy, Đinh Quang Huy, Hoàng Giang, Ánh Thủy, Vũ Văn Tân, Tram Anh, Phuong Jenny, Đăng Duy, Hani Ngoc, Yanell Bự, Nguyễn Đạt, Duc Nguyen, Nguyễn Duy Tuấn, Hoan Capy, Linh Vũ, Huyền Cano, Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Hiển

Lỗi này là do PECL không tìm thấy tập tin cấu hình của PHP php.ini.

Để khắc phục bạn cần cấu hình lại như sau (sửa lại địa chỉ của tập tin php.ini giống với địa chỉ trên của bạn):

Cài đặt địa chỉ tập tin php.ini dành cho chương trình PHP chạy trên cửa sổ dòng lệnh (hay PHP CLI):

$ pear config-set php_ini /etc/php/7.0/cli/php.ini
$ pecl config-set php_ini /etc/php/7.0/cli/php.ini

Cài đặt địa chỉ tập tin php.ini dành cho PHP chạy với Web Server (ví dụ Apache):

$ pear config-set php_ini /etc/php/7.0/apache2/php.ini
$ pecl config-set php_ini /etc/php/7.0/apache2/php.ini

Trường hợp này bạn cần khởi động Web Server (ví dụ Apache):

$ sudo service apache2 restart
Trả lời 5 ngày trước

Thêm Trả Lời