Mac OS X "ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)"

Sau khi cài đặt MySQL sử dụng Homebrew:

$ brew install mysql

Sau khi cài đặt xong mình mở terminal của Mac OS X để kết nối với MySQL Server:

$ mysql -u root -p

Nhưng gặp phải lỗi:

ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)

Có ai biết lỗi này là lỗi gì không và cách fix như thế nào chỉ giúp mình với?

Được hỏi 2 năm trước
Bình chọn bởi: Ngô Hải, Trung Quân, Nguyen Duy, Thu Hang, Đăng Duy, Ngọc Nguyễn, Phạm Vũ, Vũ Hiển, Roy Trịnh, Hoang Anh, Đồng Tuyết, Thuy Linh, Huyền Cool, Trung Võ, Hoàng Diệu, Minh Phạm, Hoàng Giang, Phuong Jenny, Torrest Vũ, Nguyễn Tuấn, Hà Anh
1 Câu Trả Lời

Bạn kiểm tra xem MySQL Server đã được khởi động hay chưa:

$ brew services list | grep mysql

Nếu MySQL đã khởi động bạn sẽ thấy kết quả hiển thị tương tự như sau:

mysql      started    87538 /Users/onepie/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.mysql.plist

Ngược lại nếu MySQL chưa được khởi đồng thì bạn cần khởi động MySQL Server:

$ brew services start mysql

Sau đó bạn có thể kết nối lại với MySQL Server.

Chúc thành công.

Trả lời 1 ngày trước

Thêm Trả Lời