Module File System Của Node.js

Node.js Trong Vai Trò File Server

Mô-đun file system trong Node.js cho phép bạn làm việc với hệ thống tập tin trong máy tính.

Để nhúng hệ thống tập tin, chúng ta sử dụng phương thức require():

var fs = require('fs');

Các tính năng phổ biến của Hệ thống tập tin là:

 • Đọc tập tin
 • Tạo tập tin
 • Cập nhật tập tin
 • Xóa tập tin
 • Đổi tên tập tin

Đọc Tập Tin

Phương thức fs.readFile() được sử dụng để đọc tập tin trong máy tính của bạn

Giả sử chúng ta có tập tin HTML sau (nằm trong cùng thư mục với Node.js):

<html>
<body>
<h1>My Header</h1>
<p>My paragraph.</p>
</body>
</html>

Tiếp theo bạn tạo tập tin Node.js để đọc tập tin HTML trên và hiển thị ra màn hình:

var http = require('http');
var fs = require('fs');
http.createServer(function (req, res) {
 fs.readFile('demofile1.html', function(err, data) {
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
  res.write(data);
  res.end();
 });
}).listen(8080);

Lưu đoạn mã ở trên trong một tập tin có tên "demo_readfile.js" và thực thi lệnh sau:

 C:\Users\admin>node demo_readfile.js

Mở trình duyệt với địa chỉ http://localhost:8080 để xem kết quả.

Tạo Tập Tin

Hệ thống tập tin có các phương thức để tạo tập tin mới như :

 • fs.appendFile()
 • fs.open()
 • fs.writeFile()

Phương thức fs.appendFile() gắn thêm nội dung mới vào một tập tin, nếu như tập tin đó không tồn tại thì tập tin mới sẽ được tạo:

Ví dụ: Tạo tập tin mới bằng phương thức appendFile():

 var fs = require('fs');

 fs.appendFile('mynewfile1.txt', 'Hello content!', function (err) {
  if (err) throw err;
  console.log('Saved!');
 });

Phương thức fs.open() lấy một "cờ" làm tham số thứ hai, nếu cờ là giá trị "w" có nghĩa là đang viết, khi đó tập tin được chỉ định sẽ được mở để viết nội dung vào. Nếu tệp không tồn tại, một tập tin mới sẽ được tạo:

Ví dụ: Tạo một tập tin mới dùng phương thức open():

 var fs = require('fs');

 fs.open('mynewfile2.txt', 'w', function (err, file) {
  if (err) throw err;
  console.log('Saved!');
 });

Phương thức fs.writeFile() thay thế tập tin và nội dung được chỉ định nếu nó tồn tại. Nếu tập tin không tồn tại, một tập tin mới chứa nội dung được chỉ định sẽ được tạo:

Ví dụ: Tạo tập tin mới sử dụng phương thức fs.writeFile():

 var fs = require('fs');

 fs.writeFile('mynewfile3.txt', 'Hello content!', function (err) {
  if (err) throw err;
  console.log('Saved!');
 });

Cập Nhật Tập Tin

Hệ thống tập tin có các phương thức để cập nhật tập tin như:

 • fs.appendFile()
 • fs.writeFile()

Phương thức fs.appendFile() gắn thêm nội dung được chỉ định ở cuối tập tin:

Ví dụ: Nối “this is my text” vào cuối tệp "mynewfile1.txt"

 var fs = require('fs');

 fs.appendFile('mynewfile1.txt', ' This is my text.', function (err) {
  if (err) throw err;
  console.log('Updated!');
 });

Phương thức fs.writeFile() thay thế tập tin và nội dung được chỉ định:

Ví dụ: Thay thế nội dung của tập tin "mynewfile3.txt":

 var fs = require('fs');

 fs.writeFile('mynewfile3.txt', 'This is my text', function (err) {
  if (err) throw err;
  console.log('Replaced!');
 });

Xóa Tập Tin

Để xóa tập tin trong Hệ thống tập tin, chúng ta sử dụng phương thức fs.unlink()

Phương thức fs.unlink() dùng để xóa tập tin được chỉ định:

Ví dụ: Xóa tập tin "mynewfile2.txt":

 var fs = require('fs');

 fs.unlink('mynewfile2.txt', function (err) {
  if (err) throw err;
  console.log('File deleted!');
 });

Đổi Tên Tập Tin

Để đổi tên tập tin trong Hệ thống tập tin, chúng ta sử dụng phương thức fs.rename()

Phương thức fs.rename() đổi tên tập tin đã được chỉ định:

Ví dụ: Đổi tên tập tin "mynewfile1.txt" thành "myrenamedfile.txt":

 var fs = require('fs');

 fs.rename('mynewfile1.txt', 'myrenamedfile.txt', function (err) {
  if (err) throw err;
  console.log('File Renamed!');
 });

Cập Nhật Tập Tin

Bạn cũng có thể sử dụng Node.js để cập nhật tập tin lên máy tính của mình. Phần này sẽ được trình bày ở nội dung tiếp theo.

Thêm Bình Luận: