Module Trong Node.js

Module Trong Node.js Là Gì?

Modules trong Node.js tương tự như thư viện trong JavaScript.

Modules là một danh sách gồm các hàm mà bạn có thể sử dụng trong lập trình.

Các Modules Có Sẵn

Node.js cung cấp một bộ các modules và bạn có thể sử dụng luôn mà không cần cài đặt thêm trước khi sử dụng.

Sử Dụng Module Có Sẵn

Để sử dụng module có sẵn, bạn chỉ cần khai báo hàm require() với tên của module:

var http = require('http');

Bây giờ chương trình của bạn có thể truy cập vào HTTP module và tạo lập một chương trình máy chủ với Node.js.

http.createServer(function (req, res) {
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
  res.end('Hello World!');
}).listen(8080);

Tạo Modules Của Riêng Bạn

Bạn có thể tự tạo module của bạn và sử dụng trong chương trình

Ví dụ sau đây tạo lập một module trả về ngày tháng và thời gian:

exports.myDateTime = function () {
  return Date();
};

Sử dụng từ khóa exports để tạo các phương thức và thuộc tính ngoài module.

Lưu đoạn code ở trên với tên “myfirstmodule,js”.

Sử Dụng Modules Của Bạn

Bây giờ bạn có thể sử dụng module của bạn ở bất kì đâu trong file Node.js của bạn.

var http = require('http');
var dt = require('./myfirstmodule');

http.createServer(function (req, res) {
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
  res.write("The date and time are currently: " + dt.myDateTime());
  res.end();
}).listen(8080);

Lưu ý rằng chúng ta sử dụng ./ định vị một module, điều đó có nghĩa module sẽ ở cùng thư mục với tập tin chương trình của bạn.

Lưu đoạn code với tên demo_module.js và tạo lập file:

C:\Users\admin>node demo_module.js

Mở trình duyệt với địa chỉ http://localhost:8080 để xem kết quả.

Thêm Bình Luận: