Cập Nhật Dữ Liệu Trên Bảng

Để cập nhật dữ liệu trên bảng chúng ta sử dụng câu lệnh update, ví dụ dưới sẽ cập nhật tuổi của user với usernamejohndoe:

mysql> update users set age = 22 where username = 'johndoe';

Để kiểm tra lại giá trị mới được cập nhật cho user với usernamejohndoe, dùng câu lệnh sau:

mysql> select * from users where username = 'johndoe';

Để cập nhật toàn bộ dữ liệu trên bảng, bỏ mệnh để where ra khỏi câu lệnh update. Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ cập nhật toàn bộ tuổi của user có trong bảng:

mysql> update users set age = 25;

Để kiểm tra tuổi mới được cập nhật dùng câu lệnh sau:

  mysql> select age from users;
Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan