Chèn Dữ Liệu Vào Bảng

Để chèn dữ liệu vào bảng chúng ta dùng câu lệnh sau:

mysql> insert into table users values('John', 'Doe', 'johndoe', 'males', 24);

Với câu lệnh trên, bạn đã thêm một dòng dữ liệu vào bảng. Để xem dòng dữ liệu (hay còn gọi là record) mới được chèn vào dùng câu lệnh sau:

mysql> select * from users;

Để thêm nhiều dòng dữ liệu vào bảng, phân biệt mỗi dòng giá trị bằng dấu phảy như sau:

mysql> insert into users values('Peter', 'Parker', 'peterparker', 'male', 24), ('Mary', 'Janes', 'maryjane', 'female', 24);
Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan