Đọc dữ liệu

Ở phần trước chúng ta đã xem dữ liệu trong bảng user dùng câu lệnh select, ở phần này bạn sẽ được làm quen với một số câu lệnh hay sử dụng khi đọc dữ liệu.

Để xem tất cả các cột và dòng trong bảng users dùng câu lệnh:

mysql> select * from users;

Ở đây dấu * có nghĩa là chọn mọi thứ.

Để giới hạn số lượng dòng trả về sử dụng từ khóa limit:

mysql> select * from users limit 1;

Để giới hạn số lượng cột trong kết quả trả về, thay vì sử dụng * chúng ta sẽ liệt kê các cột muốn xem giá trị trong bảng, trong ví dụ dưới chúng ta chọn xem 2 cột usernameage:

mysql> select username, age from users;

Để đếm số lượng record có trong bảng sử dụng hàm count khi select:

mysql> select count(*) from users;
Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan