Tạo Database

Bước tiếp the chúng ta cần làm sau khi đã kết nối với MySQL server là tạo một database để làm việc với nó. Cú pháp của câu truy vấn tạo database với tên gọi learn_mysql như sau:

mysql> create database learn_mysql;

Kiểm tra lại danh sách các database trên MySQL dùng lại câu lệnh đã học ở phần trước:

mysql> show databases;

Nếu bạn theo đúng các bước ở trên bạn sẽ thấy một cơ sở dữ liệu với tên learn_mysql đã được thêm vào danh sách.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan