Thêm, Xóa, Cập Nhật Kiểu Dữ Liệu Của Cột Trong Bảng

Lê Trung

Để thêm, xóa hay cập nhật kiểu dữ liệu của cột trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh alter table.

Ví dụ sau sẽ thêm cột password với kiểu dữ liệu varchar vào bảng:

mysql> alter table users add column password varchar(255);

Ví dụ sau sẽ cập nhật kiểu dữ liệu của cột age thành kiểu tinyinteger (phạm vi từ -128 tới 127):

mysql> alter table users modify column age tinyint(11);

Bây giờ, hãy kiểm tra lại cấu trúc của bảng users:

mysql> alter table users modify column age tinyint(11);

Bạn sẽ thấy kiểu dữ liệu cho cột age bây giờ được chuyển sang kiểu tinyint thay vì integer.

Cuối cùng để xóa cột age, chúng ta dùng câu lệnh sau:

mysql> alter table users drop column age;

Thêm Phản Hồi

Câu Hỏi Liên Quan

Hướng Dẫn Liên Quan