Lưu ý: Bài học này đang ở trạng thái chưa hoàn tất.

USE: Chọn Database

Lê Trung

Sau khi tạo database, để có thể làm việc trên database đó chúng ta cần chạy câu lệnh use để thông báo cho MySQL biết chúng ta sẽ chọn database này. Cú pháp đầy đủ như sau:

mysql> use learn_mysql;

Bây giờ chúng ta đã có thể thêm, sửa xóa dữ liệu trên database này.

Thêm Phản Hồi