Xóa Database

Để xóa hoàn toàn database chúng ta dùng cú pháp như sau đây:

drop database db_name

Trong đó db_name là tên database cần xóa. Ví dụ để xóa database learn_mysql trong bài học này, chúng ta dùng câu lệnh như sau:

mysql> drop database users;

Như vậy, tới đây bạn đã học được các kỹ năng cơ bản để có thể làm việc với MySQL. Trong bài học này các bạn chú ý tới cách Thêm (Create), Đoc (Read), Sửa (Update) và xóa (Delete) dữ liệu trên database. Phần này còn được gọi là CRUD là từ viết tắt được ghép bởi 4 chữ đầu tiên trong 4 công đoạn vừa được đề cập.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan