Yêu Cầu

Để có thể theo dõi bài học, bạn cần cài đặt tối thiểu 2 gói phần mềm là MySQL database server và MySQL cilent trên máy tính cá nhân của bạn. Nếu bạn sử dụng Ubuntu bạn có thể xem hướng dẫn cách cài đặt 2 phần mềm này ở bài học Tìm Hiểu Về LAMP stack trên Ubuntu

Nếu bạn đang sử dụng Windows, bạn có thể cài đặt gói phần mềm XAMPP hoặc WAMP.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan