3 Câu Trả Lời

Nguyễn Duy Nguyễn Duy
ALTER TABLE products CHANGE product_id id COLUMN_DEFINITION;

Ví dụ giả sử product_id được định nghĩa theo kiểu integer(11) thì bạn sẽ dùng câu lệnh như sau:

ALTER TABLE products CHANGE product_id id int(11)

Để xem product_id được định nghĩa như thế nào trong bảng products thì bạn có thể chạy:

SHOW CREATE TABLE products
Vu Hiep Vu Hiep
ALTER TABLE products CHANGE product_id id;
Hoàng Cao Hoàng Cao

ALTER TABLE products CHANGE product_id id int(11) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL;

Dành cho mysql lưu định dạng tiếng việt nhé. Bên base của mình là bảng thể loại do nhập sai tên cần sửa thành Chủ đề.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan