3 Câu Trả Lời

Nguyễn Duy Nguyễn Duy
ALTER TABLE products CHANGE product_id id COLUMN_DEFINITION;

Ví dụ giả sử product_id được định nghĩa theo kiểu integer(11) thì bạn sẽ dùng câu lệnh như sau:

ALTER TABLE products CHANGE product_id id int(11)

Để xem product_id được định nghĩa như thế nào trong bảng products thì bạn có thể chạy:

SHOW CREATE TABLE products
Vu Hiep Vu Hiep
ALTER TABLE products CHANGE product_id id;
Hoàng Cao Hoàng Cao

ALTER TABLE products CHANGE product_id id int(11) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL;

Dành cho mysql lưu định dạng tiếng việt nhé. Bên base của mình là bảng thể loại do nhập sai tên cần sửa thành Chủ đề.

Câu Hỏi Liên Quan